Thursday, 31 December 2015

Môj rok 2015 / My Year 2015

Share this PostPin ThisEmail This
Je tu koniec roka a s ním aj čas na malú rekapituláciu.
Pri spätnom pohľade na môj rok 2015 musím skonštatovať, že bol úžasný. Hoci tu nemôžem vymenovať zoznam konkrétnych cieľov, ktoré sa mi podarilo naplniť, rok 2015 bol pre mňa rokom učenia sa a získavania nových skúseností a zážitkov, čo má pre mňa obrovskú hodnotu.


English
The end of the year has come and with it also the time for a short recap.
Looking back over the 2015 I have to admit that it was amazing. Though I can't recount here a list of particular goals I've managed to fulfil, year 2015 was for me a year of learning and gathering of new experience, which means a lot to me.


Začala som tento blog. Hoci príspevky v archíve siahajú až do januára 2015, oficiálne bol spustený až 25. apríla 2015, počas Deweyinho 24-hodinového knižného maratónu. Moje príspevky však neboli vôbec pravidelné a počas leta nasledovala dlhšia prestávka a stále hľadajúc to pravé orechové, o čom by som tu chcela písať, som v publikovaní jedného príspevku týždenne, pokračovala až na jeseň. Neskutočne uponáhľaný záver novembra a začiatok decembera však skomplikoval aj tento môj harmonogram.
Pre mňa to však bol rok, v ktorom som strávila hodiny a hodiny zisťovaním ako taký blog vôbec funguje, hľadaním možností a nastavení, hľadaním dizajnu, ktorý by najviac zodpovedal obsahovým požiadavkám môjho blogu, hľadaním samotného obsahu, získavaním vlastných skúseností s blogovaním, zdieľaním a propagáciou príspevkov, analytikou, fotografovaním a úpravou fotiek a koncom roka dokonca aj prácou s videami. Pričom vo všetkom sa ešte stále cítim byť na úplnom začiatku, uvedomujúc si, že ma v tomto smere ešte stále čaká obrovský kus práce. Zistila som, že blog nie je len o písaní, ktoré mám zo všetkého najradšej, a úspech blogu závisí aj od množstva iných, mnou viac či menej obľúbených činností, ku ktorým si musím nájsť vlastnú cestu.


English
I started this blog. Though the posts in the archive can be traced back to the January 2015, it's been oficiality launched on 25th April 2015 during the Dewey's 24-Hour Read-a-thon. My posts, however, were far from regular and during summer I took longer break and still searching for what I'd like to write about, I continued to publish one post a week during autumn. Terribly busy end of November and beginning of December disrupted even this schedule.
For me it was, however, a year in which I spent hours finding out how does such a blog even work, searching for possibilities and settings, looking for design that would suit the content requirements the most, looking for the content itself, acquiring experience with blogging, sharing and promoting my posts, blog analytics, shooting and picture editing and at the end of the year even with editing of videos. And I still feel to be at the very beginning, being aware that there's still a lot of work waiting for me. I realised that a blog is not only about writing, I like the best of all, and success of a blog depends on number of other, for my more or less likeable activities, I have to find my own approach to make them pleasant for me.


Popri blogu som pokračovala v práci na plný úväzok v spoločnosti, ktorá je najväčším internetovým obchodom na svete a na jeseň som bola postavená pred výzvu začať dohliadať aj na prácu ďalších 6-7 ľudí, ktorú som samozrejme prijala a znamená pre mňa úžasnú možnosť učiť sa a získať veľmi vzácne skúsenosti.


English
Besides blogging I also continued to work full-time for the biggest online store in the world and in autumn I faced a challenge to start to supervise work of another 6-7 people. I accepted the challenge and it means for me an amazing opportunity to learn and get valuable experience.


Počas niekoľkých dní dovolenky koncom augusta, som sa opäť pustila do maľovania akvarelových ilustrácií. Po skončení dovolenky som počas niekoľkých večerov ešte čo to skúsila nakresliť a namaľovať, no postupne som na to už nemala takmer žiaden čas.


English
During few days of my summer holiday end of August, I tried again to paint watercolour illustrations. After vacation I spent some evenings trying to draw and paint on but subsequently I had no time at all.


V roku 2015 som tiež po druhýkrát oslávila 15 rokov a ako darček od rodičov som dostala nezabudnuteľný poznávací zájazd do Ríma. Mesta, ktoré som raz určite chcela navštíviť, no tento rok som žiadnu zahraničnú cestu nemala v pláne, a keďže cestovanie je jednou z mojich najobľúbenejších voľnočasových aktivít, bolo to pre mňa o to väčším darom a zážitkom. Okrem boľavých kĺbov a otlakov na nohách, ktoré časom preboleli, som si z Ríma priniesla veľa nezabudnuteľných zážitkov a spomienok hlavne na skutočné umelecké poklady Vatikánskych múzeí, dych vyrážajúce sakrálne stavby a umelecké diela v nich, ako aj na nedeľnú omšu na Námestí Svätého Petra, celebrovanú pápežom Františkom, za prítomnosti tisícov veriacich.


English
In 2015, I celebrated my 15th birthday for the second time and as present from my parents I received a trip to Rome. City which I wanted to visit once for sure, however, this year I had no plan for travelling abroad, and since travelling is one of my favourite free time activities, it meant for me even more. Besides aching joints and blistered feet that ceased to ache over time, I brought myself from Rome number of unforgettable experience and memories mainly of the real art treasures in Vatican Museums, breathtaking sacral buildings and masterpieces inside as well as of the Sunday mass on the St. Peter's Square, celebrated by pope Francis in the presence of thousands of believers.


No a napokon, keďže Desires & Mishaps je stále z veľkej časti knižným blogom, musím spomenúť aj vyhodnotenie Goodreads čitateľskej výzvy 2015, do ktorej som sa zapojila začiatkom roka 2015. V rámci tejto výzvy, organizovanej sociálnou sieťou Goodreads, som si predsavzala, že v roku 2015 prečítam 35 kníh, čo sa mi napokon aj podarilo úspešne splniť, hoci posledné hektické týždne roka neboli vôbec jednoduché.


English
And lastly, since Desires & Mishaps is still largely blog about books, I have to mention also wrap up of Goodreads 2015 Reading Challenge in which I took part at the beginning of 2015. In the framework of this reading challenge I've decided to read 35 books in 2015, which I eventually managed successfully, though the last busy weeks of the year weren't easy at all.

Počet prečítaných kníh: 35 (100% z celkového počtu 35)
Počet prečítaných strán: 11 365
Priemerná dĺžka knihy: 325 strán
Počet kníh prečítaných v angličtine: 24 (68,57%)
Počet kníh prečítaných v slovenčine: 10 (28,57%)
Počet kníh prečítaných vo francúzštine: 1 (2,86%)
Najdlhšia prečítaná kniha: Tolstoj, Lev Nikolajevič: 'Anna Kareninová' (1096 strán)
Najkratšia prečítaná kniha: Tavner, Gill: 'Pýcha a predsudok' (64 strán)
Najčítanejší autor: Neil Gaiman (3 knihy) a Jane Austenová (3 knihy)

English
Number of Books Read: 35 (100% of the total amount of 35)
Number of Pages Read: 11 365
Average Length: 325 pages
Books Read in English: 24 (68,57%)
Books Read in Slovak: 10 (28,57%)
Books Read in French: 1 (2,86%)
Longest Book Read: Tolstoy, Leo: 'Anna Karenina' (1096 pages)
Shortest Book Read: Tavner, Gill: 'Pride and Prejudice' (64 pages)
The Most Read Author: Neil Gaiman (3 books) and Jane Austen (3 books)

Najobľúbenejšia kniha roka 2015 / Favourite Book of the Year 2015:
V roku 2015 som čítala niekoľko úžasných kníh a nemôžem si pomôcť, ale na miesto najobľúbenejšej knihy musím umiestniť hneď 3 knihy.

English
I read several amazing books in 2015 and can't help myself but I have to put 3 books on the place of my favourite one.

Gaiman, Neil: 'The Ocean at the End of the Lane'
Austen, Jane: 'Pride and Prejudice' (čítaná v slovenskom preklade 'Pýcha a predsudok' / read in Slovak translation)
Rowling, J.K.: 'Harry Potter and the Chamber of Secrets' (len o máličko lepšia ako / only slightly better than 'Harry Potter and the Philosopher's Stone')

Knižné sklamanie roka 2015 / Bookish Disappointment of the Year 2015: Kate, Lauren: 'Teardrop'

Knižné prekvapenie roka 2015 (kniha vydaná v roku 2015) / Bookish Surprise of the Year 2015 (book published in 2015): Gaiman, Neil: Trigger Warning: Short Fictions and Disturbances
Monday, 28 December 2015

KNIŽNÝ ÚLOVOK / BOOK HAUL: 12/2015

Share this PostPin ThisEmail This

Vyzerá to ako Vianoce / It Looks Like Christmas
Pokiaľ ide o knihy, neskutočne uponáhľaná prvá polovica decembra bola pre mňa skôr čakaním na knihy, o ktorých som vedela, že si nájdem pod vianočným stromčekom. Keďže pracujem pre najväčšie internetové kníhkupectvo na svete, s objednávaním kníh už mám skúsenosti a Ježiško si s toľkými darčekmi občas zaslúži pomôcť, aspoň za rodičov si svoje knižné darčeky objednávam sama.
No tieto Vianoce si pre mňa Ježiško, alebo lepšie povedané niekoľko Ježiškov spolu, pripravilo jedno úžasné knižné prekvapenie, o ktorom som nemala ani tušenie.
A to som už prestávala veriť, že aj po tridsiatich Vianociach, si pod vianočným stromčekom postupne nájdem niečo, čo v mojich očiach a srdci opäť vyčarí tú detskú radosť z prekvapenia z vysneného darčeka. A keď sa pod stromčekom objavila aj posledná siedma časť Harryho Pottera, dozvedela som sa aj celý príbeh, ktorý viedol k skompletizovaniu piatich častí (3-7) pod vetvičkami stromčeka :)

English
In terms of books, I spent the terribly hasty first half of the December waiting for books I was sure to find under the Christmas tree. Since I work for the biggest internet bookshop in the world, I have enough experience with ordering of books and Jesus Child (Jesus Child brings presents in Slovakia) also needs a little help from time to time, at least on behalf of my parents I use to order my bookish gifts myself. However, this Christmas Jesus Child, or better said several Jesus Children together, prepared for me an amazing surprise I didn't have any idea about.
And I was about to cease to believe that even after thirty Christmases I will find under the Christmas tree subsequently something that in my eyes and heart creates that childish joy of a surprise of getting a present I've been dreaming of as if by magic. And when even the last seventh part of the Harry Potter series appeared under my Christmas tree, I learned the whole story that led to the completing of the five books (3-7) under the branches of the tree :)Jednou z dvoch kníh, na ktoré som sa na Vianoce tešila, keďže som o nich vedela, pretože som ich za rodičov objednala sama, bolo nádherné vydanie zbierky zimných rozprávok The Snow Queen and Other Winter Tales, viazané v koži, z vydavateľstva Barnes & Noble. Kniha je nádherná tak zvonku, ako aj zvnútra. Obsahuje príbehy od takých literárnych majstrov ako Hans Christian Andersen, bratia Grimmovci, Charles Dickens, Louisa May Alcott, Oscar Wilde, Andrew Lang, či Alexandre Dumas.

English
One of the two books I'd been looking forward too, since I knew about them, because I ordered them myself on behalf of my parents, was a wonderful leather bound collection of winter tales The Snow Queen and Other Winter Tales, published by Barnes & Noble. The book is beautiful from the inside out, comprising stories by such masters like Hans Christian Andersen, the Grimm brothers, Charles Dickens, Louisa May Alcott, Oscar Wilde, Andrew Lang, or Alexandre Dumas.
Tou druhou knihou je špeciálne sviatočné vydanie bestselleru od môjho najobľúbenejšieho spisovateľa Neila Gaimana, The Ocean at the End of the Lane (Oceán na konci ulice), ktoré je dostupné len počas sviatkov a len vo Veľkej Británii.

English
The second book is a special Christmas edition of the best-selling book by my favourite writer Neil Gaiman: The Ocean at the End of the Lane, which is available only during holidays and only in the United Kingdom. 
Vianočný príbeh kníh o Harrym Potterovi / The Christmas Story of the Harry Potter Books


Trvalo mi niekoľko rokov kým som sa rozhodla, že si príbeh o čarodejníkovi Harrym Potterovi prečítam. Príbeh sa mi z vonkajšieho pohľadu zdal byť príliš detský. Preto som sa najprv pustila do čítania Pána prsteňov, ktorého som však asi niekde v polovici druhej časti odložila stranou, už ani neviem presne prečo. Prečítala som celú Twilight ságu, ako úžasné odreagovanie sa po návrate zo stresujúceho zamestnania, a po upírskej ságe som pokračovala anjelskou ságou Pád z pera Lauren Kateovej, trilógiou Hry o život, ktorú som doslova zhltla a trilógiou Die for Me od Amy Plumovej. Vyskúšala som aj ďalšie dystópie a fantasy knihy, no už žiadna zo sérií ma neoslovila až natoľko, aby som sa dostala ďalej, než po prvú knihu.
Koncom roka 2014 som sa však rozhodla, že rok 2015 bude rokom, kedy si konečne prečítam Harryho Pottera. Od začiatku roka som však uvažovala nad tým, ktorú edíciu si vyberiem tak, aby bola cenovo prijateľná a zároveň nádherná, aby sa mohla krásne vynímať aj v mojej knižnici. Na jeseň to už vyzeralo tak, že ani rok 2015 nebude pre mňa rokom Harryho Pottera, keďže bol už október a po knihách v mojej knižnici ani chýru ani slychu. Začiatkom novembra sa v Bratislave konala každoročná, predajná výstava Bibliotéka a ja som sa konečne rozhodla priniesť si z nej môjho prvého Harryho Pottera, z detskej edície britského vydavateľstva Bloomsbury, s ilustráciami Jonnyho Duddlea na obale. A pre prípad núdze, že budem zúfalo chcieť čítať ďalej a nebudem mať čo, ktorý je tak dobre známy všetkým knihomoľom, som si radšej vzala hneď dve časti. Obe knihy sa tak stali súčasťou môjho príspevku: KNIŽNÝ ÚLOVOK / BOOK HAUL: 11/2015

English
It took me several years till I decided that I want to read the story about Harry Potter the wizard. From my outsider point of view I considered the story being too childish. That's why I first ventured into reading of The Lord of the Rings that I abandoned somewhere in the middle of the second book, I don't really remember why at all. I read the whole Twilight saga as an amazing distraction after returning from stressful job, and after finishing the vampire saga I continued with reading of the angelic saga Fallen by Lauren Kate, I literally swallowed the Hunger Games trilogy and I also read the Die for Me trilogy by Amy Plum. I tried another dystopian and fantasy book series but I've never managed it past the first book.
End of the 2014 I've decided that 2015 is going to be the year when I am finally going to read Harry Potter. Since the beginning of the year I've been wondering on which edition to chose, so that on one hand the books can be bought at a reasonable price and on the other hand the edition would look beautiful in my library. In autumn it looked like even the 2015 won't be the Harry Potter year for me, since it was October and Harry Potter books were still missing from my library. Beginning of November the annual Biblioteka Expo took place in Bratislava and I eventually decided to bring my first Harry Potter book from there, the one from the children's edition from the British publisher Bloomsbury, illustrated by Jonny Duddle. And just in case that I would desperately want to read on and there would be no book to do so, the feeling so well known to all bookworms, I rather purchased the first and the second part too. Both books became part of my post: KNIŽNÝ ÚLOVOK / BOOK HAUL: 11/2015

Dočítala som to, čo som mala práve rozčítané a 26. novembra som začala s prvou časťou Harry Potter a Kameň mudrcov, ktorú som mala prečítanú 15. decembra, kedy som hneď začala s čítaním druhej časti, Harry Potter a Tajomná komnata, ktorú teraz finišujem.
Krátko po mojom novembrovom príspevku sa mi ozvala mama, hlavná organizátorka Harry Potter prekvapenia s nápadom, že by mi na meniny mohla kúpiť ďalšiu časť. Tak som jej poslala zoznam kníh, ktoré mi ešte chýbajú a presné ISBN čísla tak, aby knihy presne pasovali do série, ktorú som prvými dvomi knihami začala tvoriť. A viac som sa o to nestarala. No mimo mňa sa začalo tvoriť celé, nádherné prekvapenie. Mama volala na podnet sesternice, ktorá sa jej pýtala, čo mi má kúpiť na Vianoce, a pod zámienkou menín sa jej odo mňa podarilo vylákať celý zoznam kníh, ktorý ďalej posunula sesternici a bratrancovi. Sesternica teda kúpila tretiu, štvrtú a piatu časť. Krátko pred Vianocami sa mame ozvala aj nevlastná sestra, ktorá spolu s bratom tiež chcela radu v tom, čo mi majú darovať, a tak mama posunula zoznam aj im. V kníhkupectve v Michalovciach však jednu z posledných dvoch kníh z mojej špecifickej edície nemali, a tak sesternica v Bratislave išla do kníhkupectva opäť a dokúpila aj posledné dve časti.
Päť častí Harryho Pottera sa tak viezlo z Bratislavy do Michaloviec spolu. Operácia ich distribúcie medzi darcov prebehla v úplnej tajnosti, v ráno Štedrého večera a počas Štedrého večera samotného. Pod stromčekom u starého otca som si teda našla tretiu a štvrtú časť, od bratranca a sesternice, a po príchode domov, som dostala meninovú, piatu časť, od mamy, keďže na meniny už doma nebudem. Z dvoch kníh, som mala zrazu päť a chýbali už len dve, čo sa mi už zdalo byť ako maličkosť vediac, že kým ich, tie posledné dve si už určite kúpim aj sama.
O tri dni sme však boli sľúbené na návštevu u nevlastnej sestry a brata, čiže zostávali ešte dva darčeky a ja som začínala síce čosi tušiť, no neodvážila som sa to čakať. Vedela som však, že ak budú mať balíčky obdĺžnikový tvar, bude to ono. A bolo :) Posledné dve časti Harryho Pottera. Zrazu sa mi aj kreslený Malfoy na zadnej strane šiesteho dielu zdal byť neskutočne očarujúci a magický :)

English
I finished what I was reading then and on 26th November I started to read the first book Harry Potter and the Philosopher's Stone, which I finished on 15th December when I started to read the second book Harry Potter and the Chamber of Secrets I am finishing just now.
Shortly after my November post my mum, the head of the whole Harry Potter surprise, with an idea to buy me the next Harry Potter book for my name-day in January. So I sent her the list of books I still miss with exact ISBN numbers, so that the books would fit correctly to the collection I started to build with the first two books I bought. And I didn't care about it more. Though, behind the scenes the whole wonderful surprise began to form. My mum called on the initiative of my cousin who asked her for an advice on what to give me for Christmas, and under the pretext of my name-day she managed to elicit from me the whole list of books, which she forwarded to my two cousins. So my cousin purchased the third, fourth and fifth book. Shortly before Christmas my half-sister addressed my mum with the same question on what should she and her brother give me for Christmas. So my mum forwarded the list to them, too. However, the bookshop in my home town didn't have one of the last books from my specific edition, and so my dear cousin in Bratislava went to a bookshop again and purchased also the two last books.
Five Harry Potter books travelled together from Bratislava to my home town Michalovce. The operation of their distribution among the givers took place in absolute secrecy in the morning of the Christmas Eve and during the Christmas Eve itself. I've found the third and fourth book under the Christmas tree at grandpa's from my cousins, and upon returning home my mum gave me the fifth, name-day one, since I won't be home at all on my name-day. Starting with two books, now I suddenly have five with only two missing, which was of a minor importance to me knowing that till I finish those I have, I will purchase those two missing ones myself for sure.
Three days later we promised to visit my half-siblings so there were still two presents missing and I started to suspect something, though I was afraid to expect. I knew, however, that if the packages will be of a specific rectangular shape, well known to all bookworms ;) then that will be it. And it was :) The two last Harry Potter books. All of a sudden even the illustrated Malfoy on the back of the sixth book seemed unbelievably charming and magical :)


Poďakovanie
Týmto príspevkom teda patrí obrovská vďaka všetkým Ježiškom, ktorí si pre mňa toto úžasné vianočné prekvapenie pripravili <3 Ale aj všetkým ostatným Ježiškom, ktorí mi na Vianoce urobili radosť či už darčekmi alebo svojou prítomnosťou <3Na záver tohto vianočného knižného úlovku pripájam aj krátke video, moje prvé, zostrihané vôbec :)

English
At the end of this Christmas Book Haul I am also attaching a short video, my very first, edited one :)


Aké knihy ste si našli pod stromčekom vy? Aj vás prekvapili vaši blízki?

English
What books did you find under your Christmas tree? Did your loved ones surprise you, too?
Sunday, 22 November 2015

KNIŽNÝ ÚLOVOK / BOOK HAUL: 11/2015

Share this PostPin ThisEmail This

...a Bibliotéka 2015 / and Biblioteka Expo 2015Obdobie na prelome októbra a novembra, patrí v bratislavskej Inchebe už tradične predajnej výstave kníh Bibliotéka. Tá tohoročná sa konala od 5. do 8. novembra, a keďže knihy v mojom novembrovom Knižnom úlovku som "ulovila" práve tam, časť tohto príspevku bude venovaná Bibliotéke samotnej.
Na výstavy Bibliotéka som zvykla tradične chodiť spolu s kamarátkou, ktorá, rovnako ako ja, obľubuje knihy. Až na posledné tri Bibliotéky, ktoré vždy absolvovala len jedna z nás. Bibliotéku v roku 2013 vynechala ona, keďže bola práve na štúdijnom pobyte v Taliansku, takže som tam bola sama, no boli to nádherné dni, keďže hneď na druhý deň, po dni strávenom medzi knihami, som cestovala do Talianska za ňou. Minuloročnú Bibliotéku som vynechala pre zmenu ja, keďže mi angína nedovolila vstať z postele, no ako bolestné, mi kamarátka ochotne priniesla z Bibliotéky aspoň jednu knihu podľa môjho vlastného výberu. Tohtoročnú Bibliotéku vynechala opäť ona, a hoci bola v tom čase len pár metrov od výstaviska, tento rok už celú jej osobu zamestnával iba mesačný synček :) A tak, aby som neporušila tradíciu, priniesla som z Bibliotéky knihu tentokrát ja jej.

English
The time at the turn of October and November is at Incheba Expo Arena in Bratislava traditionally devoted to the Biblioteka book fair. Biblioteka 2015 was taking place from 5th to 8th November and since the books I acquired for my November Book Haul were mostly acquired at Biblioteka, part of this post is devoted to the book fair expo.
I used to visit Biblioteka together with my friend, a booklover just like me. Except for the last three Bibliotekas, which were attended only by one of us. She skipped the Biblioteka 2013, since she's been staying in Italy, so I had to go to Biblioteka 2013 alone. Though, those were wonderful days since the other day, after the day spent among books, I was travelling to Italy to visit her. Myself, I had to skip Biblioteka 2014 due to tonsillitis, however, as a compensation my dear friend bought me a book of my choice there. She had to skip this year's Biblioteka again, and though she was only few metres away from the Incheba Expo Arena, she was wholly occupied by her only month old son :) So, in order to continue our tradition, now I bought a book for her.Bibliotéka 2015 priniesla niekoľko knižných pokladov. Jedným z tých úplne najkrajších, bolo trojdimenzionálne vydanie Malého princa, z vydavateľstva Albatros.
Ďalším z pokladov pre mňa bola Marína od Andreja Sládkoviča, v prekrásnom vydaní s ilustráciami Kataríny Vavrovej.
No a moju pozornosť tiež upútala zbierka rozprávok The Snow Queen and Other Winter Tales, v nádhernej edícii viazanej v koži, z vydavateľstva Barnes & Noble.

English
Biblioteka 2015 presented several book treasures. One of the most beautiful was a 3D edition of The Little Prince issued by Albatros publishing.
Another book treasure for me was a remarkable edition of Marína, masterpiece love poem by Andrej Sládkovič, now with illustrations by Slovak painter and graphic artist Katarína Vavrová.
My attention also attracted collection of tales The Snow Queen and Other Winter Tales from the wonderful Barnes & Noble Leatherbound Classic Collection.Bibliotéka 2015 bola tak ako každý rok taktiež plná zaujímavých rozhovorov so slovenskými i zahraničnými autormi.

English
Biblioteka 2015 was as every year also full of interesting interviews with Slovak and foreign authors.A teraz už prejdem k novým knižným úlovkom, ktoré v novembri pribudli do mojej knižnice. Z Bibliotéky som si priniesla celkovo 5 kníh. Plus som si odniesla tiež tretí diel Šlabikára šťastia od Pavla Hiraxa Baričáka, ktorý je venovaný vzťahom medzi rodičmi a deťmi, pre moju kamarátku - čerstvú mamičku, a knihu Navždy priatelia od Danielle Steelovej pre moju mamu. Išlo teda o menší nápor na moju peňaženku, ale čo už, život knihomoľa je krásny, no občas aj ťažký ;)

English
And now it's time to introduce the books from my November Book Haul. I brought from Biblioteka 5 books in total. Plus third sequel of the Primer of Happiness by Pavel Hirax Baričák (English translations of the first two books available soon. Please see the links at the bottom of this post) devoted to the relations between parents and children for my dear friend and new mum, and a book by Danielle Steel for my mum. So it was a bit hard for my wallet but, well, the life of a bookworm is beautiful, though, sometimes hard as well ;)


Ako prvú, som si do svojej slovenskej knižnice, kúpila vo výpredaji zbierku diel Vincenta Šikulu, z vydavateľstva Tatran. Hrubá kniha (tie mám najradšej), v peknej klasickej edícii, ktorej vnútorný obal tvorí kópia rukopisu samotného autora. Konečne mám slovenskú knihu, ktorú neprečítam len tak za pár dní.

English
First, I purchased a new addition to my Slovak library an off-price collection of works by Vincent Šikula, Slovak novelist, poet and playwright. Thick book (I love them best), in a neat classic edition, with copy of author's handwriting on the inside of the cover. Finally I have a Slovak book I won't be done with within a few days.
Na Bibliotéku 2015 som prišla s cieľom využiť zľavy, ktoré kníhkupectvá pri tejto príležitosti vždy ponúkajú, a pridať do svojej knižnice pár kníh, ktoré som si už dávno chcela kúpiť.
Jednou z nich je aj Emma, z nádhernej slovenskej edície kníh od Jane Austenovej z vydavateľstva Slovart. V mojej knižnici je to po knihe Láska slečny Eliotovej, v poradí druhá kniha z tejto edície. Emmu som začala čítať hneď po príchode domov.

English
I came to Biblioteka with intention to take advantage of discounts offered by bookshops on this occasion and add to my library some books I've been long craving for.
One of such is Emma from our wonderful Slovak edition of books by Jane Austen from the Slovart publishing. After Persuasion, it's a second book from this edition in my library. I've started to read Emma right after I returned home.Ďalšími knihami, ktoré som mala už vopred v pláne kúpiť práve na Bibliotéke, sú prvé dve časti Harryho Pottera. Áno, som čierna ovca, ktorá Harryho naozaj ešte nečítala. Keď som sa konečne rozhodla, že si ho prečítam, trvalo mi ešte vyše roka, kým som sa konečne rozhodla či budem čítať v angličtine alebo slovenčine a ktorú edíciu si vyberiem tak, aby bola dostupná, cenovo prijateľná a zároveň, aby sa nádherne vynímala v mojej knižnici. Až som sa napokon rozhodla pre túto nádherne farebnú, detskú paperback edíciu z vydavateľstva Bloomsbury. Keďže ide o bestseller, bála som sa, že jedna časť mi stačiť nebude a tak som si vzala hneď dve časti. Pre istotu. Už sa neviem dočkať kedy sa pustím do čítania.

English
Another books I've been planning to buy on Biblioteka were two beginning parts of Harry Potter. Yes, I am the black sheep, who really haven't read Harry Potter, yet. When I've finally decided on whether I am going to read it in English or in Slovak, it took me more than a year to decide on which edition to choose, so that it is both available, not too expensive and would look beautiful on my shelf. So I eventually opted for this wonderful Bloomsbury edition of colourful children's paperbacks. Since it is a best-seller, I was afraid that only one part won't be enough for me so I took two. Better to be safe than sorry ;) I can't wait to start to read them.
Ďalšou knihou v mojom novembrovom knižnom úlovku, ktorá ale nepochádza z Bibliotéky, lež z internetového kníhkupectva, je kniha Ella Enchanted od Gail Carsonovej Levinovej. Kniha v našich končinách možno nie je až taká známa ako jej filmové spracovanie do rozprávky Začarovaná Ella, s Anne Hathaway v hlavnej úlohe. Knižka ma veľmi príjemne prekvapila hneď po rozbalení obálky, nádhernou ilustráciou na obale a embosovaným, zlatým názvom. Mnohí tvrdia, že film nie je až taký dobrý ako kniha (ako zvyčajne ;), takže sa aj na čítanie tejto knižky už neviem dočkať.
Vianoce sa blížia a na mojom zozname kníh na prečítane už čakajú takmer samé rozprávky. A myslím si, že presne tak by to malo byť :)

English
Another book in my November Book Haul, though not acquired at Biblioteka but purchased from an internet bookstore, is Ella Enchanted by Gail Carson Levine. If you don't know the book you will maybe know the film starring Anne Hathaway. The book surprised me just after opening of the envelope with its enchanting illustration on the cover and embossed golden title. Many people are of that opinion that the film was not so good as the book (as usual ;), so I can't wait to start to read this book, too.
Christmas is coming and my "To Be Read" list is almost full of fairytales. And I think that this is exactly how it should be :)No a posledná kniha, ktorú som si priniesla z Bibliotéky do svojej knižnice, je kuchárska kniha s názvom Šik varenie, pre šik dievčatá s podtitulom Zdravé jedlá pre tie, čo nemajú veľa času, čo znie celkom ako ja, najmä ten podtitul, takže som si ju kúpila. Kuchárska kniha od svetoznámej kuchárky Jennifer Joyceovej, prichádza okrem zdravých a rýchlych receptov, aj so zaujímavým spracovaním, plným elegantných ilustrácií.

English
And the last book purchased at Biblioteka is a cookbook titled Skinny Meals in Heels and subtitled Figure-friendly dishes for girls on the move. It sounds so much like me, especially the last part of the subtitle, so I bought it. The book by the well-known cook Jennifer Joyce comes with healthy recipes in an interesting edition full of chic illustrations.