Sunday, 31 May 2015

Knižný úlovok / Book Haul: 05/2015

Share this PostPin ThisEmail This

Krásne knihy / Pretty BooksMôj májový knižný úlovok pozostával z toho, čo sa medzi milovníkmi kníh všeobecne nazýva: krásne knihy.
Pod pojmom krásna kniha sa v tomto prípade nerozumie ani tak to čo je pri knihách zvyčajne najpodstatnejšie: ich obsah, dej, zápletka, štýl akým sú napísané atď. Pod pojmom krásna kniha sa tu rozumie skôr jej hmatateľné spracovanie, ktoré je už viac dielom vydavateľa, než samotného autora (hoci jeho príbeh je hlavnou inšpiráciou): obal, väzba, úprava textu či dokonca ilustrácie. Toto všetko dokáže urobiť z knihy nielen hodnotné literárne dielo, ale aj nádhernú ozdobu knižnice. Zberatelia krásnych kníh by o tejto téme vedeli rozprávať oveľa viac ako ja. Mnoho vydavateľstiev dokonca prispôsobuje vydania, či celé edície aktuálnym dizajnovým trendom.
Medzi nepreberným množstvom kníh dokonca existuje aj nemalá skupina takzvaných coffee table books (v preklade do slovenčiny ide o knihy na kávový stolík). Ich miestom nie je ani tak knižnica, ako skôr stolík, či iné miesto, kde svojim zaujímavým obalom dokážu upútať návštevy. Väčšinou ide o knihy, ktorým dominujú predovšetkým zaujímavé obrázky. Často svojimi farbami, dizajnom či adresným názvom, slúžia aj ako výrazný doplnok, detail interiéru. V mojej knižnici sa nachádza jedna coffee table book, a je ňou kniha Living in Provence z vydavateľstva Taschen, s nádhernými obrázkami interiérov, domov a záhrad v Provensálsku.
Ale to som už trochu odbočila od témy. Pre skutočných knihomoľov znamená krásna kniha predovšetkým knihu, v ktorej prevláda text (čím hodnotnejší, tým lepšie), ktorý je zviazaný do nádhernej väzby, prípadne obalený krásnym a zaujímavým obalom. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že pre knihomoľa nie je väčšej radosti, než obľúbená kniha v nádhernom vydaní. A presne také sú aj knihy v mojom májovom knižnom úlovku. Hoci som ani jednu z nich ešte nečítala, podľa skvelých recenzií, sa teším na každú z nich.
/
My May book haul consisted of what book lovers generally call: pretty books.
By pretty books we mean in this case not particularly what's usually the most substantial when it comes to books: content, story, plot, writing style of an author etc. The term pretty book means rather its tangible form, which is more of a creation of a publisher than of an author himself (though his story is the prime inspiration): cover, binding, text layout or even illustrations. All this could make a book not only a masterful literary work but a beautiful piece of your library. The collectors of pretty books would speak on this topic much more than me. Many publishers even try to adapt their editions to the latest design trends.
Among the plethora of books, there's even one considerable group of the so called coffee table books. They are not particularly destined for bookshelves but rather for tables or other places where they can catch a glimpse of visitors by their interesting covers. They are usually books predominated by interesting pictures. Their colours, design or straightforward titles often serve as distinctive complement, detail of an interior. There's one coffee table book in my library and it is the book Living in Provence from the Taschen publishers, including wonderful pictures of rooms, houses nd gardens in Provence.
However, this was a little digress from the topic here. For the true bookworms means a pretty book most of all a book predominated by text (more valuable, the better), which is bound with a beautiful binding, possibly wrapped in a wonderful and interesting cover. From my own experience I can tell that there's no bigger happiness for a bookworm than favourite book in a beautiful edition. And just so are also the books in my May book haul. Although I haven't read any of them yet, according to reviews, I am looking forward to read each of them.Ako prvé sa v mojom májovom knižnom úlovku ocitlo maličké vydanie románu Emma od Jane Austenovej, z jedinečnej flipback kvetinovej edície. Knižôčka je už v poradí treťou z tejto edície v mojej knižnici.
Potom pribudli do môjho knižného úlovku ďalšie dve krásne knihy.
/
First, a small edition of Emma by Jane Austen, from the unique flipback flower edition, ended up in my May book haul. The book is already third from this edition in my library.
And then I added to my book haul two other pretty books.


Kniha Deathless od Katherynne M. Valenteovej bola pri zostavovaní májového úlovku jeho samozrejmou súčasťou. Americká autorka fantasy Katherynne M. Valenteová nie je na Slovensku veľmi známa a to aj napriek tomu, že jej séria kníh pre deti a mládež vyšla aj v slovenskom preklade. Deathless je knihou pre dospelých, ktorá je založená na legende pochádzajúcej z ruskej ľudovej tradície. O autorke a knihe som sa po prvýkrát dozvedela z môjho obľúbeného blogu Paperback Castles.
/
Deathless by Katherynne M. Valente was a natural part of my May book haul. Deathless is based on a legend stemming from Russian folklore. For the first time I've heard about the author and her book from my favourite blog Paperback Castles.

Nad ďalšou knihou do májového knižného úlovku som dosť váhala. Presnejšie povedané, nevedela som sa rozhodnúť. Až napokon som ju nenašla vo svojom vlastnom zozname kníh, ktoré by som chcela čítať, ale v májovom knižnom úlovku Rikke Moellerovej, opäť z vyššie uvedeného blogu. Rok 2015 je pre mňa v oblasti literatúry rokom objavovania stále nových a nových kníh a vynikajúcich autorov. Treťou knihou je skutočne nádherné vydanie knihy od Richarda Adamsa: Watership Down, s ilustráciami od Alda Galliho. Ani Richarda Adamsa som predtým nepoznala a kniha Watership Down ma zaujala nielen nádherným vydaním, ale aj obsahom a recenziami. Priznám sa, že mám trocha problém so zaradením tejto knihy do jednej konkrétnej vekovej skupiny, ktorej je určená. Kniha vznikla na základe príbehov o putovaní skupiny zajacov za lepším životom, ktoré Richard Adams pôvodne rozprával svojim dvom dcéram. To z nej robí knihu určenú hlavne deťom a tínedžerom. Na druhej strane však kniha obsahuje množstvo odkazov a súvislostí, ktoré v nej nájdu skôr dospelí.
/
I was quite hesitant on which other book should I purchase in my May book haul. Or better said, I couldn't make my mind on which one to choose. And eventually, I didn't find it on my own 'To Read List' but in the May Book Haul of Rikke Moeller, again from the blog mentioned above. For me the year 2015 is the year of discovering of new books and brilliant writers. The third book is a truly beautiful edition of Watership Down by Richard Adams with illustrations by Aldo Galli. I didn't know about Richard Adams before and Watership Down attracted me not only by its wonderful edition but by its content and great reviews as well. I have to admit that I am not sure to which age group of readers should I place this book. The book emerged from series of stories about escaping group of rabbits searching for better life, told by Adams to his two daughters. This makes it a book destined mainly to children and young adults. On the other hand the book comprises many references and links only adults can find.


Saturday, 23 May 2015

Kirsty Logan: The Gracekeepers

Share this PostPin ThisEmail This


Knihu som objavila prostredníctvom Pinterestu ešte pred jej vydaním, keď ma hneď v prvom momente zaujal jej obal, ktorý je, tak ako všetky ďalšie ilustrácie v knihe, dielom talianskej ilustrátorky menom Felicita Sala. Viac o nej, ako aj o jej tvorbe sa dozviete na jej blogu: Felicita Sala Illustration. Následne som si, tak ako pri každej knihe, ktorá upúta moju pozornosť, pozrela hodnotenie, stručný obsah a prvé recenzie na stránke Goodreads, a to všetko ma presvedčilo o tom, že táto kniha stojí za to, aby som si ju prečítala.
/
I've discovered the book via Pinterest even before its publication, when I was captured by its cover at the first sight. The cover, as well as all illustrations in this book, are works by Italian illustrator Felicita Sala. You can find more about her life and works on her blog: Felicita Sala Illustration. Subsequently, just like I do with every book which caught my attention, I checked Goodreads for its rating, short description and first reviews. And all this convinced me that the book is worth of reading.


Prostredie, v ktorom sa román odohráva je úplne úžasné a bolo jedným z dôvodov, ktoré ma podnietili kúpiť a prečítať si túto knihu. Dej románu je zasadený v dystopickom svete, ktorý zaplavila voda a po kontinentoch zostalo už len niekoľko roztrúsených súostroví. V dôsledku toho sa aj ľudia rozdelili na landlockers (ľudia žijúci na pevnine) a damplings (ľudia žijúci na lodiach, na mori). Hlavnými postavami románu sú dve ženy: North a Callanish. North žije na mori, kde v cirkuse Excalibur, putujúcom od ostrova k ostrovu, vystupuje spolu so svojim medveďom. Callanish je Gracekeeper a jej úlohou je pochovávať mŕtvych pod vodnou hladinou okolo svojho malého ostrova, a v súlade s tradíciou označiť miesto posledného odpočinku klietkou s vtákom zvaným Grace, šľachteným presne na tento účel (preto Gracekeeper). Po tragédii v cirkuse sa cesty oboch žien vzájomne pretnú a obe zisťujú, že ich spája spoločný osud.
/
The setting of the novel is wonderful and it's been one of the reasons that encouraged me to buy and read this book. The story takes place in a dystopian world flooded by ocean and of the former continents there remained only few scattered archipelagos. As a result the people of the world split into landlockers (people living on earth) and damplings (people living on boats on the sea). There are two women protagonists in the novel: North and Callanish. North lives on the sea in a circus Excalibur, where she performs together with her bear. Callanish is a gracekeeper and her main task is to rest dead damplings under the sea surface surrounding her small island, and in line with the tradition to mark the resting place with a caged bird, breed especially for this purpose called Grace (that's why the Gracekeeper). After a tragedy in the circus lives of the women collide to find out that they share the same fate.Kniha vo mne po prečítaní, ako aj po prečítaní recenzií ostatných čitateľov, zanechala zmiešané pocity. Na jednej strane v nej viem nájsť úplne všetko, čo zdôrazňujú čitatelia, ktorým sa veľmi páčila, no na strane druhej, vo mne zostávajú otázky, na ktoré som celý román čakala odpovede, ale nedostala som ich. Nemám najmenšiu pochybnosť o tom, že Kirsty Logan je mimoriadne talentovanou spisovateľkou. Kniha je plná nádherných, rozmanitých, magických opisov a to tak prostredia, samotného deja, ako aj rôznych postáv.
/
After I finished the book and read reviews by other readers, I was left with rather mixed feelings. On the one hand, I can find there every thing highlighted by the readers who liked the book, but on the other hand, in vain I was waiting for the whole novel to get my questions answered. There is no doubt that Kirsty Logan is an exceptionally talented writer. The book is full of wonderful, diverse and magical descriptions of  surroundings, the story itself as well as of various characters.Možno je to jednoducho tým, že som zvyknutá na trocha iný druh fantasy literatúry aký ponúka Kirsty Logan v tomto románe. A možno je to akási forma vysokoškolsko-politologickej deformácie, že od dystopických románov podvedome vždy očakávam akýsi rámec, formu, systém fungovania spoločnosti, ktorý riadi konanie a rozhodnutia ľudí v ňom žijúcich. Počas celého románu som čakala na vysvetlenia o fungovaní sveta, v ktorom postavy žijú. Odpovede na otázky 'Prečo? Ako je to možné?', ktoré som tam však nenašla. Okrem toho som mala pocit, akoby autorka dostatočne nevyužila potenciál, ktorý jej dystopia zasadená do morského sveta ponúkala. Navyše, istá časť tohto sveta, ktorá tak výrazne zasiahla do životov oboch hlavných postáv, zostala nepovšimnutá a nevysvetlená. Čakala som skôr rámec, než hĺbku. Ak ste už prečítali takmer všetky dystopie a ste zanietenými fanúšikmi tohto žánru (ja osobne som ich prečítala len pár a radím sa skôr k fanúšikom, bez prívlastku zanietený), toto pravdepodobne nebude kniha pre vás a to aj napriek tomu, že spadá do vášho obľúbeného žánru.
Spočiatku som mala dojem, že cieľom románu je zdôrazniť inakosť a nonkonformitu, avšak aj s týmto postrehom som nebola ďaleko od pravdy. Podstatu románu asi najlepšie vystihuje výrok jednej z hlavných postáv v závere románu: "Nepatríme nikam, pretože môžeme patriť všade." Domov nie je miesto, ale pocit.
/
Maybe it's because I am used to a different kind of fantasy literature than the one offered in this novel by Kirsty Logan. And maybe it's some form of university-political science deformation that I subconsciously await some kind of framework, form, system of operation of the society ruling the actions and decisions of the people living inside. Throughout the whole novel I was waiting for explanations about functioning of the world in which the characters live. Answers to the questions 'Why? How come?" that I haven't found. In addition to this I had the feeling that Logan did not use the potential offered by the dystopian novel set in a world of seas to the fullest. Moreover, certain part of this world which affected lives of both main characters, had been left unnoticed and unexplained. I awaited more some kind of framework than depth. So if you've read almost all dystopian novels and you are passionate fans of this genre (me personally, I read just a couple and I am more a fan, without the passionate attribute), then this probably won't be a book for you, though it belongs to your favourite genre.
Initially, I had the feeling that the aim of this novel is to highlight the difference and nonconformity, however even with this observation I haven't been that far from the truth. The substance of the novel is best described by a sentence by one of the main characters at the end of the novel: "We don't belong anywhere, because we can belong everywhere." Home is not a place, home is a feeling.

Moje hodnotenie: / My rating:buy the book from The Book Depository, free delivery


Sunday, 10 May 2015

Shelfie #1: Prvé zoznámenie / First Acquaintance

Share this PostPin ThisEmail This

"Izba bez kníh je ako telo bez duše" /
"A room without books is like a body without a soul."
Marcus Tullius Cicero


Keď som sa pred niekoľkými dňami rozhodla urobiť pár fotiek a videí mojej aktuálnej knižnice (na druhý pokus, keďže fotky z môjho prvého pokusu prestali byť po pár týždňoch aktuálne a príspevok bol stále nedokončený), rozhodla som sa presunúť knihy dopredu, až k samému okraju police. A objavila som vzadu nevídaný priestor.
A tak sa do mojej knižnice vrátili veci, ktoré som z nedostatku miesta pre samotné knihy pôvodne presunula inam; ukryla som predmety, ktoré len tak uložené na knihách vzbudzovali dojem neporiadku, ba dokonca sa mi podarilo uložiť aj niekoľko vecí, ktoré v mojej knižnici pôvodne vôbec neboli. Po presunutí kníh dopredu, začala celá knižnica zároveň konečne pôsobiť dojmom, že sa v nej naozaj nachádza niečo vzácne a nádherné, čo stojí za to vystaviť na obdiv. Mňa samú začala moja knihovnička fascinovať a spontánne priťahovať môj pohľad. Hoci má ešte stále ďaleko k vzhľadu mojich vysnívaných políc, konečne mám aspoň pocit, že som na ceste za mojim snom.
Pozývam Vás teda na prehliadku mojej knižnice prostredníctvom krátkeho videa a fotiek jednotlivých políc s popisom. Keďže ide o vôbec prvé zoznámenie sa s mojou knižnicou, príspevok je o niečo dlhší ;) Momentálne nedisponujem ani žiadnou lepšou kamerou, či programom na úpravu videí, ktoré by mi umožnili spracovať väčšiu časť Shelfie týmto spôsobom. Preto je príspevok spracovaný hlavne prostredníctvom fotiek a písaného textu, ktorého zostavovanie mi aj tak ide najlepšie.
/
Few days ago, when I was about to make some photos and videos of my current bookshelves (for the second time, since the photos from my previous shooting became outdated after few weeks and my post was still far from being done), I've decided to move my books to the front, to the very brink of the bookshelf. And I've discovered an unexpected space. And so the things I've removed from my bookshelves due to lack of place for proper books did return; I hid the things randomly positioned on top of book stacks giving the impression of disorder, and I've even managed to place some things that previously haven't been part of my bookshelves. After moving the books to the front the bookshelves finally started to give the impression of really comprising something precious and wonderful, worth to display. It started to fascinate me and spontaneously attract my glance. Although it is still far from my dream bookshelves, at least, finally I have the feeling that I am on the way to the fulfilment of my dream.
I am inviting you to take the tour of my bookshelves through a short video and photos of individual bookshelves with description. Since this is very first acquaintance with my library, the post is a bit longer than it's usually going to be. Currently, I don't have any quality camera or software for video editing at my disposal, that would enable me to compose the major part of Shelfie that way. That's why the post is composed mostly of photos and written text, which I like to write best.

Najvrchnejšia polica / Top ShelfBola pôvodne venovaná knihám v slovenskom (českom) jazyku: pôvodné diela od slovenských i preklady diel svetových autorov. Veľkú časť z nich tvorí zbierka kníh od Paula Coelha. Asi tri sú ešte doma v Michalovciach. Medzi moje najobľúbenejšie patria najmä Záhir, Alchymista a Rukopis z Akkry. Naozaj dobrá kniha dokáže zmeniť môj život: odhaliť súvislosti, ktoré boli v mojom zmýšľaní doposiaľ skryté, a ponúknuť mi nový pohľad na svet a udalosti odohrávajúce sa v mojom živote. Tak tomu bolo aj v prípade niektorých kníh od Paula Coelha. Mojou prvou knihou, ktorú som od neho čítala však nebol tak populárny Alchymista (k tomu som sa dostala až oveľa neskôr), ale to jediné čo bolo vtedy v michalovskej knižnici od Coelha dostupné a to kniha Na brehu Rio Piedra som si sadla a plakala. A bolo to tým najlepším, čo som mohla, v období keď som prežívala niečo veľmi podobné ako hlavná hrdinka románu, čítať. Čosi podobné sa mi stalo aj pri knihe Záhir, ku ktorej by som sa v rámci tohto blogu niekedy rada vrátila aj v samostatnom príspevku.
Okrem obľúbených kníh od Paula Coelha, sa v poličke nachádza aj ďalšia z mojich najobľúbenejších kníh. Je ňou útla humorne-absurdná, ale mimoriadne pravdivá knižka o útrapách inteligentných ľudí, s názvom Ako som osprostel, ktorej autorom je francúzsky spisovateľ Martin Page.
/
It used to be filled with books in Slovak (Czech): original works by Slovak authors and translations by foreign authors. Majority of the shelf is filled with collection of books by Paulo Coelho. I have maybe three other at home in Michalovce. One of my favourite are The Zahir, The Alchemist and Manuscript Found in Accra. Really good book is able to change my life: unveil truths that were heretofore hidden in my mind, and propose new view on the reality and things happening in my life. That's how it was in case of some of Coelho's books. The very first book I've read by him was not the famous Alchemist (I've read it much later) but the only book by Coelho that was available in my home town library, and it was the book By the River Piedra I Sat Down and Wept. And it was the best book I could read, in the time when I was going through something very similar to what was the main character of the book going through. I also experienced something quite similar while reading The Zahir. I would love to re-read the book this year and write a separate review on this blog.
Besides my favourite books by Paulo Coelho, on the shelf there is another book which belongs to my favourite. It is a small witty-absurd but exceptionally true book about hardships of intelligent people, called How I Became Stupid, written by French writer Martin Page.V súčasnosti však už polička, kvôli nedostatku miesta, obsahuje aj niekoľko anglických kníh. Medzi inými aj (zatiaľ len) tri knihy od ďalšieho z mojich najobľúbenejších autorov, ktorým je Neil Gaiman. Novinka Trigger Warning: Short Fictions and Disturbances, bola začiatkom tohto roka skutočným zážitkom, ku ktorému sa vrátim v samostatnej recenzii. Farebná knižka Neil Gaiman's 'Make Good Art' Speech, je netradičným dizajnovým spracovaním, v Gaimanovom prípade, rovnako netradičného príhovoru. Svetový bestseller The Ocean at the End of the Lane (Oceán na konci ulice) nedočkavo čaká na prečítanie v milom, malom medzinárodnom vydaní.
/
Nowadays the bookshelf, due to the lack of free space, includes also a pair of English books. Among others also (so far only) three books by another of my favourite authors, Neil Gaiman. New release Trigger Warning: Short Fictions and Disturbances was at the beginning of this year a real event, to which I will go back in a separate review. Colourful book Neil Gaiman's 'Make Good Art' Speech, is an unusual graphic adaptation of, in case of Gaiman, similarly unusual speech. The international bestseller The Ocean at the End of the Lane waits impatiently to be read, in a cute, small international edition.


Druhá polica / Second ShelfTak toto je momentálne asi najabsurdnejšia žánrová kombinácia kníh v jednej polici (vznikla z nedostatku miesta), ktorú nenájdete v žiadnom kníhkupectve, a ďalšiu takúto súkromnú by ste hľadali asi len veľmi ťažko: letecká doprava a klasická literatúra.
Pôvodne letecko-cestovateľská polička: obsahujúca knihy a časopisy s tématikou komerčného letectva, ktoré bolo kedysi mojou vášňou, a o ktoré sa stále okrajovo zaujímam, ako aj knihy a časopisy o cestovaní (bedekre a pod.). Cieľom zbierky publikácií týkajúcich sa komerčného letectva bolo získať z tejto oblasti čo najviac vedomostí, ako aj obohatiť si svoju slovnú zásobu o špecifické termíny tak v slovenčine a angličtine, ako aj v nemčine a francúzštine.
Táto polička zároveň obsahuje aj jeden zo skutočných pokladov mojej knižnice: knihu venovanú nadzvukovému lietadlu Concorde, ktorú som si priniesla priamo z Musée de l'air et de l'espace v Paríži, a ktorá zároveň patrí tak k najhodnotnejšiemu, ako aj najdrahšiemu, čo vo svojej knižnici mám. Text knihy je anglicko-francúzsky presne tak, ako samotný Concorde.
Z tejto časti by som ešte spomenula tenučkú francúzsku, detskú knižku, ktorú som objavila v jednom milom kníhkupectve v Marseille a ktorá vo svojej jednoduchosti spĺňa horeuvedený cieľ tejto literatúry úplne dokonale. Malú tmavozelenú knižku v starej koženej väzbe mi priniesla kamarátka z Veľkej Británie, ako vianočný darček. Knižku som začala čítať raz v autobuse cestou do práce, a skončila som po prvých troch stranách, keď som si uvedomila, že bez slovníka to nepôjde - bez veľmi dobrého slovníka, so všetkými leteckými termínmi. Tematickú orientáciu ľavej časti police dopĺňa malý model Concordu British Airways, môjho obľúbeného lietadla.
A poďme k druhej časti police...
/
So this is probably the most absurd genre combination found on one shelf (result of lack of free space), which you won't find in any bookstore and you would hardly find another personal one: air transport and classics.
Formerly aviation-traveling bookshelf: comprising books and magazines about commercial aviation, which was once my passion and in which I am still partially interested, as well as books and magazines about travelling (guidebooks etc.). The main aim of the collection of books about civil aviation as much knowledge as possible , as well as to enrich my vocabulary for specific terms not only in Slovak and English but also in German and French.
This shelf also includes one of  real treasures of my library: a book devoted to the supersonic airplane Concorde, which I brought directly from Musée de l'air et de l'espace in Paris, and which belongs both to the most valued and most expensive books in my library. The book is  multilingual, English and French, just like Concorde.
From this section, I would like to mention also thin French children's book, which I discovered in a nice bookshop in Marseille and which, in its simplicity, perfectly fulfils the above mentioned purpose of this collection. The small dark green leather-bound book was brought from Great Britain and given to me as a Christmas gift by a friend. I started to read it once on a bus commuting to work and I was done after first three pages, when I realised that it won't work without a dictionary - and a real good dictionary with all aviation terms. Thematic orientation of the left side of the bookshelf  is supplemented by small model of Concorde by British Airways, my favourite airplane of all time.
And now, let's go to the second half of the shelf...Pôvodne "Kútik Jane Austenovej", ktorý sa po zakúpení knihy Middlemarch od Mary Ann Evansovej (alias George Eliot) a zaradení klasických diel z vianočnej edície vydavateľstva Penguin, zmenil skôr na "Klasický kútik". Kútik momentálne zahŕňa 2 verzie diela Pýcha a predsudok: 1) ako pôvodný text vo vydaní z roku 2010, od vydavateľstva Harper Press, ktoré som si kúpila na jednej z bratislavských Biblioték; a 2) ako komiks z vydavateľstva Marvel. Pýcha a predsudok je tiež súčasťou krásnej zbierky siedmych románov Jane Austenovej, v koženej väzbe z vydavateľstva Barnes&Noble, ktorú som dostala ako vianočný darček od starého otca. Kútik dopĺňa nádherná encyklopedická kniha o živote a diele Jane Austenovej od Janet Toddovej. S výnimkou Pýchy a predsudku, obsahuje kútik pomerne nové prírastky do mojej knižnice. Už spomenutým posunutím kníh dopredu, som vzadu získala miesto pre DVD s mojou obľúbenou BBC adaptáciou Pýchy a predsudku z roku 1995, s Jennifer Ehle a Colinom Firthom v hlavných úlohách; najnovšie číslo Revue svetovej literatúry venované tvorbe arabských spisovateliek, a aby toho náhodou nebolo málo, žánrovo pestrú policu som doplnila aj číslami kreatívneho časopisu Mollie tvorí.
/
Former "Jane Austen's Corner", which after purchase of  Middlemarch by George Eliot and incorporation of classics from Penguin Christmas Classics edition, changed more into "Classics Corner". The corner currently comprises two versions of Pride and Prejudice: 1) as an original work in 2010 publication by Harper Press; and as a graphic novel by Marvel publishers. Pride and Prejudice is also part of the beautiful collection of seven novels by Jane Austen, in leather bound edition by Barnes&Noble publishers, I received as a Christmas gift from my grandpa. The corner is supplemented by wonderful encyclopaedic book about life and works of Jane Austen by Janet Todd. With exception of Pride and Prejudice, the corner comprises relatively new additions to my library. By already mentioned move of books to the front, I got a space in the back where I placed DVD with my favourite BBC Pride and Prejudice adaptation from 1995, starring Jennifer Ehle and Colin Firth; the newest issue of the Revue of the International Literature devoted to works by Arabic woman writers, and to make it even better, I added to this miscellaneous shelf also issues of the Slovak version of the creative magazine Mollie Makes.


Tretia polica / Third ShelfTretia a najväčšia polica v mojej knižnici je venovaná výlučne knihám v angličtine a v iných cudzích jazykoch (nemčine, francúzštine a chorvátčine). Väčšinu anglických kníh som kúpila buď na Slovensku alebo cez internet, nemecké sú väčšinou donesené z Rakúska, niekoľko francúzskych som kúpila na Slovensku a pár som si priniesla z Francúzska. No a tie dve, vertikálne uložené chorvátske (plus ďalšia je v poličke nižšie), som si priniesla priamo zo Záhrebu. Knihy patria k jedným zo suvenírov, ktoré si musím vždy priniesť z krajiny, ktorej jazykom hovorím, alebo som sa ho aspoň učila a chcela by som sa v ňom zlepšiť.
Takmer celý pravý stĺpec, plus dve knihy zo stĺpca prostredného, je výsledkom môjho fantasy obdobia. Keď som sa pred pár rokmi rozhodla konečne si prečítať ságu Twilight, bola som očarená bielou edíciou z vydavateľstva Atom. Predná strana bez názvu, či mena autora, iba s obrázkom, ktorý si fanúšik ľahko spojí s tou ktorou časťou ságy. Názov a meno autora sa už tradične nachádza na chrbte knihy, pričom podklad zadnej strany je celý červený, ako aj okraje jednotlivých strán. Príbeh ma svojho času naozaj uchvátil a edícia zostala peknou ozdobou mojej knižnice.
Román P.S. I Love You od Cecelie Ahernovej bol prvou anglickou beletriou, ktorú som sa rozhodla prečítať. Nasledoval román The Girl Next Door od Elizabeth Nobleovej, a potom to už s anglickou beletriou išlo akosi samo od seba :)
/
The third and biggest shelf is devoted exclusively to books in English and in other foreign languages (German, French and Croatian). I bought majority of the English books either in Slovakia or on the internet, German are usually brought from Austria, and I bought a couple of French books in Slovakia and another couple I brought from France. And I brought those two, vertically placed Croatian (and another one is on the shelf below) directly from Zagreb. Books are one of the souvenirs I always have to bring from a country the language of which I speak or used to learn and I would like to improve.
Almost entire right pile plus two books from the pile in the middle, are the result of my fantasy phase. A couple of years ago when I finally decided to read the Twilight saga, I was bewitched by the white edition by Atom publishers. There's no title or author's name on the front cover, there's a picture only which however any Twilight enthusiast can easily identify with respective part of the saga. The title and author's name is traditionally put on the spine of the book whilst background of the back cover is entirely red as well as corners of the pages. Years back I was enthralled by the story and the edition became one of the highlights of my library.
Novel P.S. I Love You by Cecelia Ahern was the first English fiction I've decided to read. Followed by the novel The Girl Next Door by Elizabeth Noble, and after this my English fiction addiction started :)Štvrtá polica / Fourth Shelf


Je venovaná knihám z oblasti politológie a náboženstva.
/
It is devoted to the Political Science and Religion books.Gro politickej časti, a stále to najvzácnejšie čo vo svojej knižnici mám, tvoria moje anglické učebnice z oblasti európskej integrácie, ktoré som si kúpila počas štúdia politológie. Z mnohých ešte trčia farebné lepiace papieriky s označením jednotlivých tém zo sylabov daného predmetu, a vety sú popodčiarkované ceruzkou. Hoci vo väčšine už ide o zastarané, medzičasom zrevidované edície, nedokážem sa ich vzdať, keďže okrem obsahovej hodnoty, majú pre mňa aj istú nostalgickú hodnotu. Boli to úplne prvé knihy, ktoré som si objednala cez Amazon v čase, keď som sa ešte len dozvedela, že niečo ako Amazon vôbec existuje a nie je to ani rieka, ani prales, ale internetové kníhkupectvo (to, že je to aj niečo iné, som sa dozvedela až následne). Boli to knihy pre študenta mimoriadne drahé. Strávila som nad nimi dni a noci a poznala som ich spredu aj zozadu. Hnedožltá kniha The Choice for Europe od amerického politológa Andrewa Moravcsika ponúka teóriu európskej integrácie, ktorá mi je mimoriadne blízka a na ktorej som postavila aj svoju diplomovú prácu. Keď mi ešte počas písania bakalárskej práce školiteľ požičal svoju vlastnú kópiu tejto knihy, bola pre mňa ako poklad. Neskôr som si zaobstarala svoju vlastnú. Tri biele francúzske knihy navrchu som si priniesla z kníhkupectva prestížnej univerzity SciencesPo v Paríži. Všetky tri sú zamerané na tie aspekty európskej integrácie, ktoré ma zaujímajú najviac: medzivládne konferencie, rozširovanie a zahraničná a bezpečnostná politika. Kniha, ktorej zostavovateľom je francúzsky politológ Jacques Rupnik, obsahuje aj príspevok profesoriek z mojej materskej Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
Autobiografickú knihu Nelsona Mandelu som si zaobstarala krátko po tom, čo som nastúpila do predchádzajúceho zamestnania a jednou z krajín, ktorú som mala na starosti bola aj Juhoafrická republika.
Z politologickej časti spomeniem ešte chorvátsku knihu 10 boljih Godina (10 najlepších rokov) od Borisa Pavelića. Kniha je zhrnutím desiatich rokov úradovania bývalého chorvátskeho prezidenta Stjepana Mesića, ktorého som mala možnosť vidieť osobne a vypočuť si jeho príhovor počas oficiálnej konferencie pri príležitosti osláv 10-tého výročia Transparency International v Chorvátsku.


The gist of the political part, and still the most precious what I have in my library, comprise my English European integration textbooks, I bought during my Political Science studies. There are even colourful post-its marking individual topics from handouts of a particular seminar, sticking out of many of them, and sentences are underlined with pencil. Though most of them are outdated editions, revised in the meantime, I can't get rid of them, because in addition to the content value, they have also some nostalgic value for me as well. These were the very first books I bought from Amazon in time when I only found out that something like Amazon does really exist and it is neither river nor primaeval forest but an online bookshop (I've only  found later on that it is even more than that). There were books exceptionally expensive for a student. I spent days and nights reading them and I knew them through and through. The tawny book The Choice for Europe by American political scientist Andrew Moravcsik proposes a theory of European integration which is particularly close to my views and based on which I also wrote my Master thesis. When I was writing my Bachelor thesis and my supervisor lent me his own copy of this book, it was like a treasure for me. Later on I purchased my own copy. I brought those three white French books on the top from the bookshop of the prestigious university SciencesPo in Paris. All three focusing on those aspects of the European integration I am most interested in: intergovernmental conferences, enlargement and foreign and security policy. The book, editor of which is French political scientist Jacques Rupnik, includes also contribution by professors from my home Department of Political Science at Faculty of Philosophy of Comenius University in Bratislava.
I purchased the autobiography of Nelson Mandela shortly after I was accepted by my previous employer and South Africa was one of the countries I had to deal with.
From the political part I would like to mention also Croatian book 10 Boljih Godina (The 10 Best Years) by Boris Pavelić. The book summarizes ten years of  former Croatian president Stjepan Mesic in the office. I had also pleasure to see him personally and listen to his speech during formal conference on the occasion of the 10th anniversary of Transparency International in Croatia.
Najspodnejšia polica / Bottom ShelfA napokon najspodnejšia polica je, až na dve kuchárske knihy, plná anglických, nemeckých, francúzskych a chorvátskych učebníc, slovníkov a inej jazykovednej literatúry. Väčšinu týchto kníh som kúpila na Slovensku, až na malý francúzsky výkladový slovník z vydavateľstva Larousse a francúzsku cvičebnicu, ktoré som si priniesla z návštevy Štrasburgu, ešte počas vysokej školy.
Veľká domáca kuchárka bola darčekom od mojej mamy, k úspešnému ukončeniu vysokoškolského štúdia :) Kuchársku knihu s receptami z Provensálska som si poprosila ako darček k narodeninám, z lásky k tejto prímorskej a levanduľou prevoňanej oblasti Francúzska.
/
And finaly the lowest shelf is, with exception of two cookbooks, full of English, German, French and Croatian textbooks, dictionaries and other linguistic literature. I bought majority of these books in Slovakia, except for the small French monolingual dictionary by Larousse publishers and French workbook I brought from my visit to Strasbourg during my university studies.
The Big Home Cookbook was a gift from my mom to my successful graduation from university :) I asked for the cookbook comprising recipes from Provence as a birthday gift, out of my love to this Mediterranean and lavender scented part of France.Verím, že sa Vám prehliadka mojej knižnice, i keď trocha dlhšia, páčila a budem rada ak zostanete verní aj mojim ďalším Shelfie príspevkom.
/
I believe that you liked the tour of my bookshelves, though a bit longer and I'll be glad if you could follow my Shelfie posts in the future.