O BLOGU / ABOUT THE BLOG

Share this PostPin ThisEmail This
Okrem hlavnej domovskej stránky a archívu blogu na pravej strane, nájdete moje príspevky aj tematicky usporiadané v troch hlavných záložkách:
/
Besides main Home Page and Blog Archive on the right side, you may as well find my posts thematically grouped into three main pages:V tejto záložke nájdete všetky moje príspevky o knihách a písaní. Pôjde o recenzie a všetko čo sa týka kníh, čítania a písania, a stojí za zmienku. Vopred upozorňujem, že vzhľadom na to, že som neštudovala žiadnu z literárnych vied, moje recenzie treba považovať za moje osobné dojmy a pocity. Taktiež sú mojimi vlastnými názormi a nereprezentujú stanoviská žiadnej organizácie.
/
Within this page you can find all of my posts about books and writing. There will be reviews and everything related to books, reading and writing and everything worth to be mentioned. Please be advised that considering that I didn't study any of the literary sciences, my reviews should be considered as my own impressions and feelings. They are as well my personal views and do not represent opinions of any organisation.V tejto záložke pre zmenu nájdete príspevky týkajúce sa kreativity a umenia: moje vlastné kreatívne počiny, odkazy na kreatívne nápady z iných stránok, ktoré ma oslovili, ako aj príspevky o umení (predovšetkým výtvarnom) vo všeobecnosti. Moje vlastné výtvory sú momentálne v štádiu skúšania mojich vlastných schopností a možností. Väčšina bola vyrobených, aby potešili mojich blízkych a priateľov.
/
On this page you can find posts related to creativity and art: my handmade products, links to creative ideas from external pages that caught my attention, as well as posts about art (mostly about fine art) in general. My handmade products are now in the state of testing of my own skills and possibilities. Majority of them was made to please my friends and relatives.Stránka mala byť pôvodne venovaná mojim cestovateľským zážitkom. Časové a ani finančné možnosti mi však nedovoľujú cestovať tak často, aby som ju vedela zaplniť. Pritom som aj v každodennom živote nachádzala množstvo vecí, ktoré mi urobili radosť, inšpirovali ma alebo ma dokonca aj čímsi obohatili, a chcela som ich zaradiť do svojho blogu, len som nevedela ako a kam. A presne o tom by mali byť príspevky zo stránky Dolce Vita: o objavovaní krásnych miest za hranicami všedných dní, ale aj o tom, čo dokáže zo všedného dňa, urobiť deň neobyčajný.
Rubriku zatiaľ nechávam pomerne otvorenú pre príspevky pokrývajúce tak moje cestovateľské zážitky, objavovanie krásnych miest, kde sa oplatí zastaviť, objavovanie chutí, vôní, zvukov či farieb.
/
The page was supposed to be devoted to my travelling adventures. Neither my time nor financial capacities don't allow me to travel so often, to be able to fill this page with posts on a regular basis. At the same time, in my everyday life I used to discover plenty of things that made me happy, inspired me or even enrich me with something, and I wanted so much to include them into my blog, only I didn't know how and where. And this is exactly what posts on the Dolce Vita page should be about: not only about discovering of beautiful places beyond the everyday but about everything what could make an ordinary day to become a special one.
I am leaving this section rather open for now, for posts covering both my travelling experiences, discovering of beautiful places worth to drop by, discovering of tastes, scents, sounds and colours.

No comments:

Post a Comment