O MNE / ABOUT ME

Share this PostPin ThisEmail This

Ahoj! Som Daša a pochádzam z Michaloviec, už vyše desať rokov však žijem a momentálne aj pracujem v Bratislave.
Knihy, písanie, umenie a kreativita, cestovanie a cudzie jazyky, more, slnko, vôňa levandule a kníh, belgická čokoláda a talianska káva (prípadne egyptská), a všetko čo robí život krásnym... to sú veci, bez ktorých si ten svoj neviem predstaviť.
/
Hello! My name is Daša and I come from Slovakia.
Books, writing, art and creativity, travelling and foreign languages, sea, sun, scent of lavender and smell of books, Belgian chocolate and Italian coffee (or Egyptian if available), and everything that makes life beautiful... these are the things without which I can't imagine my life.


Vyštudovala som politológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave so zameraním na európsku integráciu, ktorá je tiež jednou z mojich obľúbených oblastí. Rada všetko analyzujem, idem do hĺbky, hľadám logické vysvetlenia a skutočné príčiny javov. Som vizuálny typ: najradšej analyzujem na papieri (obrazovke počítača), kde môžem presne vidieť sled mojich myšlienok, ich nadväznosť, prípadne rozpor.
/
I studied Political Science at Faculty of Philosophy at Comenius University in Bratislava with focus on European Integration studies that are also one of my favourite topics. I like to analyse, dive deep, seek for logical explanations and true reasons of things. I am a visual type: I prefer to analyse on paper (on a computer screen), where I can see chain of my thoughts, their continuity or contradiction.



Milujem prázdny papier, na ktorý môžem položiť svoje predstavy a myšlienky. Pri písaní vždy akosi lepšie funguje komunikácia medzi mojou mysľou, rukami a klávesnicou počítača.
/
I love a blank paper where I can put my ideas and thoughts. When I am writing, the connection between my thoughts, hands and keyboard works better somehow.





Milujem knihy a čítanie. Chvíle keď sa ponorím do príbehu a ocitnem sa v inom svete. Priťahujú ma nielen príbehy, ale aj ich obaly, väzby, nádherné vydania a knižné edície. Zbožňujem vôňu nových kníh a nádych je jednou z prvých vecí, ktoré urobím vždy, keď otvorím novú knihu.
/
I love books and reading. Those moments when I plunge into a story and find myself in a different world. I am attracted not only by stories but by book covers, bindings, beautiful publications and whole editions. I adore the scent of new books and breathing in is one of the first things I do when I open a new book.



Milujem cudzie jazyky a ich výrazové nuansy. Okrem angličtiny som sa kdesi vo svojej minulosti učila aj nemčinu i pre mňa očarujúcu francúzštinu. Počas stáže na veľvyslanectve v Záhrebe som neodolala ani chorvátčine. To všetko sú jazyky, ktoré mám ešte stále v pláne zvládnuť a budem neskutočne rada, ak na tomto blogu budem raz môcť predstaviť a recenzovať knihu aj v niektorom z týchto jazykov. Zopár ich už nedočkavo čaká v mojej knižnici. A potom sa pustím do lúštenia keltčiny ;) Myslím to vážne.
/
I love foreign languages and their nuances. Besides English I once learned to speak German as well as charming French. During an internship at the Embassy of Slovak Republic in Zagreb I couldn't resist to start to learn Croatian. These are the languages I am still planning to master and I'll be extremely glad, if once I will be able to present and review a book in one of these languages on this blog. A couple of them impatiently waiting on my bookshelves for their turn to come. And then I will get down to puzzle over Celtic :) I really mean it.



Som rada keď si môžem sama rezervovať letenku a urobiť si plán toho, čo chcem vidieť, zažiť, ochutnať atď. Cestovanie milujem najmä pretože viem, že ma obohatí o nové zážitky, skúsenosti a vedomosti tak veľmi a tak rýchlo, ako žiadna z iných činností. Už pred odchodom vzrušene tuším, že sa vrátim s hlavou plnou nových myšlienok a s novým pohľadom na zabehanú realitu. Vždy tomu tak bolo.
Cestovanie milujem tiež preto, že ďalšou z mojich záľub je letecká doprava. Po pokusoch stať sa letuškou, ktoré sa buď nepodarili alebo som sa sama rozhodla inak, či aspoň pracovať na inej pozícii v tejto oblasti, som si ju už nechala len ako pasívnu záľubu a možno aj predmet písania.
/
I like when I can book an airplane ticket and make a plan of what I'd like to see, experience, taste and so on. I love travelling mostly because I know that it will enrich me with new experience and knowledge so much and so fast, like no other activity. Even before departure I feel excitedly that I will return with head full of brand new thoughts and views on my day-to-day reality. It's always been like this.
I love travelling as well because one of my other interests revolves around civil aviation. After couple of attempts to become a cabin crew member, which failed or I eventually decided differently, or at least to work on a different position in this field, it remained as my passive hobby and maybe a topic of my writing.



Takmer polrok roka 2014 strávený hľadaním novej práce bol síce často mimoriadne frustrujúci, konečne som však mala čas venovať sa sama sebe a tomu, čo ma skutočne napĺňa. Pravdu povediac, skúsila som niečo nové, resp. staronové, keď som sa začala opäť zaujímať o výtvarné umenie. Začala som s handmade (náušnice, maľované tričká a všetko čo mi prišlo pod ruky a dalo sa nejakým spôsobom dotvoriť). A ako je u mňa už zvykom, vybrala som si opäť niečo komplikované a náročné, no pre mňa najfascinujúcejšie: akvarel.
/
Almost half year in 2014 which I spent looking for a new job was often pretty frustrating, though finally I had enough time to devote to myself and to the things that fulfil me. To tell the truth, I tried something new, or to put it more precisely something renewed, when I started to be interested in painting once again. I started with handmade (earrings, painted T-shirts and everything I touched and can possibly be make up). And as it usually goes with me, I've once again chosen something tricky and challenging, yet fascinating: watercolour.

No comments:

Post a Comment